Privaatsustingimused

Üldsätted

 1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid.
 2. Veebipoe vinkymon.ee kaudu kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid isikuandmete vastutav töötleja Vinkymon OÜ; Aia tn 8, Maarja alevik 46202, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond; registrikood 12284089 (edaspidi andmetöötleja).
 3. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral võtke ühendust:
  1. kirjutades e-posti aadressile: info@ebakudoonia.ee;
  2. helistades: +372 53444844, +372 53420074.
 4. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
 5. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu.
 6. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmete kogumine, säilitamine, kustutamine, edastamine

 1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
 2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu ostes andmetöötlejale jagab.
 3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
 4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 5. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.
 6. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust veebipoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.
 7. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Veebipood tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 8. Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.
 9. Andmetöötlejal on õigus andmesubjekti isikuandmeid vajadusel edastada.
  1. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.
  2. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
  3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
  4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Klientide isikuandmete töötlemine 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
  1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).
  2. Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).
  3. Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises. Õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks saata e-kiri e-posti aadressile info@ebakudoonia.ee.
 2. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul.
 3. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
  1. Ees- ja perekonnanimi;
  2. Telefoninumber;
  3. E-posti aadress;
  4. Kauba kohaletoimetamise aadress;
 4. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
 5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.
 6. Andmetöötleja rakendab  organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 7. Andmetöötlejal on õigus andmesubjekti isikuandmeid vajadusel edastada:
  1. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.
  2. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
  3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
  4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 8. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a, b, c ja f.
 9. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile ja andmete säilitamise aeg:
  1. Tellimuse töötlemine
   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –  kuni klient võtab omapoolse isikuandme töötlemise nõusoleku tagasi või kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni alates viimase ostu sooritamisest veebilehel.
  2. E-poe teenuste toimimise tagamine
   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –  kuni klient võitab omapoolse isikuandme töötlemise nõusoleku tagasi või kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni alates viimase ostu sooritamisest veebilehel.
  3. Kliendihaldus 
   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –  kuni klient võitab omapoolse isikuandme töötlemise nõusoleku tagasi või kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni alates viimase ostu sooritamisest veebilehel.
  4. Finantstegevus, raamatupidamine
   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.
  5. Turundus
   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni klient võitab omapoolse isikuandme töötlemise nõusoleku tagasi või kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni alates viimase ostu sooritamisest veebilehel.
  6. Julgeolek ja turvalisus
   Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

Andmesubjekti ja kliendi õigused

 1. Andmesubjektil on õigus saada küsida oma isikuandmeid ning nendega tutvuda.
 2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 3. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.
 4. Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.
 5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe poole aadressil info@ebakudoonia.ee.
 6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Küpsiste kasutamine

 1. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt andmesubjekti poolt kasutatavasse seadmesse.
 2. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas andmesubjekt veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda paremat kasutajakogemust. Veebilehel vinkymon.ee on kasutusel järgmised küpsised:
  1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
  2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles andmesubjekti valikuid veebilehel;
 3. Andmesubjekt võib veebilehte külastades oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.
 4. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsioonid ei pruugi olla veebilehe kasutajatel kättesaadavad.

Lõppsätted

 1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
 2. Andmetöötlejal on õigus igal ajal andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.vinkymon.ee kaudu.
 3. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub veebipoe vahendusel (info@ebakudoonia.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).


Vaata ka voog platvormi privaatsustingimusi.